Månad: maj 2020

Skrift eller tradition?

Ur dagens (6 söndagen efter påsk) predikotext och predikan:

Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. (Joh. 17:20)

Här hör vi hur Jesus menar att en människa kommer till tro på honom, hur en människa blir kristen: genom att lyssna till apostlarnas undervisning. Och den har vi fått i vårt Nya Testamente. Det finns inget annat sätt att bli Guds barn än att ta emot Guds Ord. Att bli kristen och Guds barn, att få leva i Guds förlåtelse är inte att prestera något, att ta sig samman och göra en kraftansträngning och på så vis kämpa sig fram till tron, nej, det är att ta emot Guds Ord. Apostlarnas ord är det medel Gud använder för att breda ut sitt rike.

Som lutheraner vet vi att Skriften står över traditionen. De romerska katolikerna protesterar då och säger att Skriften är en produkt av traditionen. Och i så fall kan ju inte Skriften stå över traditionen.

Men i denna vers ser vi att detta är en felaktig invändning. Nya Testamentet har inte fått sin auktoritet av kyrkans tradition, utan det är tvärtom. Kristus sände ut sina apostlar i missionsbefallningen att predika hans lära, och sade att alla människor i alla tider som blir kristna skulle bli det genom att lyssna till apostlarnas ord. Jesus förutsade alltså Nya Testamentet och auktoriserade det. Traditionen har inte gett Nya Testamentet dess auktoritet, utan de heliga skrifterna var Guds eget ord ända från början. Det fornkyrkan gjorde, var att sortera bort de skrifter som inte hade apostoliskt ursprung och som inte förelästs i gudstjänsterna.

Vi ser det här också i kapitlet före vår text, där Jesus säger till apostlarna: Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Sanningen kommer alltså inte så småningom, efter hand, i traditionen, utan den är given av Jesus, och all tradition ska bedömas utifrån rättesnöret apostlarnas ord, som alltså är hela sanningen.

Är beslutet gott?

Så kom det väntade beslutet från Svenska Kyrkans Överklagandenämnd, att den kvinnliga EFS-prästen fick sitt ämbete tillbaka i Svenska Kyrkan. Hon som på konfirmandernas frågor svarade att hon personligen står fast vid den traditionella synen på samkönade relationer och att hon inte tror på evolutionsteorin.

Domkapitlets i Luleå beslut upphävdes. De konservativa jublar. De anser sig ha vunnit, vilket de naturligtvis har gjort. De kan fortsätta att tro att homosexualitet och evolutionsteorin strider mot Bibeln, och det är fint.

Men hur kan de vara nöjda? De försvarar här visserligen goda och riktiga saker, så klart är det glädjande att det finns människor som här inte låter sig föras med av tidsandan, utan ser vad Bibeln lär.

Ja, hur kan de präster inom EFS och förhoppningsvis inom SvK i övrigt som håller med EFS-prästen vara nöjda med att inte få predika Guds Ord som den enda sanningen? De får framföra Bibelns läror här som sin personliga uppfattning, men de får inte göra som prästen ska enligt Bibeln, frambära det bibliska budskapet. De får inte säga som de borde med tanke på den stora räkenskapsdagen: Så säger Herren! Detta är den enda rätta kristna ståndpunkten. Det leder till fördärvet att sätta sig emot Guds vilja.

Jag citerar ur den sammanfattande avslutningen av Överklagandenämndens beslut:

Det förhållandet att NN i sin undervisning har gett uttryck för sina personliga åsikter kan inte tolkas som att konfirmanderna, för att vara kristna, förväntas tro att hbtq-personer lever i synd eller att hon haft för avsikt att fördöma eller skuldbelägga den homosexuella läggningen. Inte heller kan det tolkas som att konfirmanderna, för att vara kristna, förväntas ta avstånd från vetenskapen om evolutionsteorin. Däremot framstår det som en […] brist i hennes undervisning att som svar på frågor inte redogöra för Svenska kyrkans hållning i dessa frågor.

Kan det sägas klarare? Präster i SvK

  • får inte predika att homosexualitet är synd och mot Guds vilja och att detta är den enda kristna hållningen
  • får inte predika att en kristen ska tro på Bibeln och alltså avvisa evolutionsteorin och att detta är den enda kristna hållningen
  • ska när dessa frågor kommer på tal redogöra för Svenska kyrkans hållning, det vill säga förklara att man kan se olika på dessa frågor.

Jämför med

Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.  (2 Tim. 4:1f.)

Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord.  (1 Petr. 4:11)

Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. (Joh. 8:31)