Månad: december 2018

Nåd och sanning

I juldagens predikotext från Johannesevangeliets första kapitel (II årg.) står det att Ordet kom med nåd och sanning. Lägg märke till detta par. Många människor kan nog tycka att nåd låter fint och inbjudande, för så är det ju. Guds nåd, Guds barmhärtighet och godhet är frikostiga och generösa. Gud ger människor sin nåd, sin kärlek och välvilja alldeles gratis. Guds kärlek kan man ofta acceptera. Men i vår bibelvers står det att Guds nåd hänger ihop med Guds sanning. Sanningen om vår synd, om vårt syndafördärv och sanningen om Guds helighet och fullkomlighet. Gud ger sin nåd tillsammans med sanningen. Nåd utan sanning, det är den allmänreligiösa bilden av Gud som en oförarglig, snäll farbror som har överseende med våra synder, för de är ju inte så farliga, tycker man.

Denna allmänreligiösa gudstro stämmer dock inte med Bibeln, för där hör nåd och sanning ihop. För dem som tror att de kan tillgodoräkna sig Guds nåd på sina egna villkor, för dem som tror att Guds nåd inte får några större konsekvenser för vad vi tror om Gud och hur vi lever, för dem predikar Johannes döparen: Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. (Luk. 3:7f.)

Och det blir inte bättre om vi gör tvärtom, tänker oss en Gud som ser alla våra synder, som säger Du är en syndare, för du har inte levt som du borde. Du har brutit mot mina bud, du har tänkt egoistiska och orena tankar, men som inte har nåd. Då blir Gud en obarmhärtig, hemsk domare som vi på allt sätt flyr ifrån. Men inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. (Joh. 3:17)

Låt oss alltså hålla fast vid båda, vid Guds oändliga nåd och Guds heliga sanning. Gud känner dig, han ser dina synder, men han älskar dig för Jesu skull och vill dig allt väl. Genom Ordet får du allt detta, genom Ordet som var hos Gud och blev människa och tog sin boning ibland oss. Genom tron på hans namn blir man Guds barn, född av Gud, och får del av den Enfödde sonens himmelska härlighet, av hans nåd och sanning.

När skulle Messias födas?

Nu under jultiden firar vi Jesu ankomst till jorden. Jesus är den utlovade Messias, som på hebreiska betyder den smorde, d.v.s. kungen. På grekiska heter Messias Kristus. När Jesus föddes i Betlehem i Israel, då föddes Messias, den utlovade frälsaren och kungen.

Alla erkänner dock inte att Messias kom till jorden då. Bland dessa finns det två inställningar, de allra flesta bryr sig inte om det hela, de väntar inte på någon Messias och vill inte ha med honom att göra. De anser att Messias inte kommit. Men det finns de som fortfarande väntar på Messias ankomst, det är judarna (i alla fall de flesta).

Är då den kristna tron att Jesus är Messias ett hugskott, en hypotes eller rent av en villfarelse? Har de kristna några skäl att hävda att Jesus från Nasaret är Messias? Eller kan det lika gärna vara så att det är judarna som har rätt, att Messias inte kommit än?

Nya Testamentet gör anspråk på att vara uppfyllelsen

Nya Testamentet är noga med att hela tiden visa hur Jesus uppfyllde det som var skrivet i GT om Messias. Jag citerar från de första sju böckerna i NT:

Matt. 1:22: Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. 
Mark. 1:2: Så står det skrivet hos profeten Jesaja.
Luk. 1:54f.: Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn, till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder.
Joh. 1:23:  Han svarade med profeten Jesajas ord: ”Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren!”
Apg. 1:16: Mina bröder, det ord i Skriften måste uppfyllas som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas.
Rom. 1:1f: Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna,
1 Kor. 15:54: Då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.

Men, som sagt, frågan är om NT:s författare hade rätt när de hävdade att Jesus är Messias och uppfyllelsen av GT.

Jag hävdar, att man om man tror på Gamla Testamentet måste mena att Messias har kommit. Om man tror på GT har man inget annat val än att Messias framträtt. GT pekar nämligen  ut tiden för Messias ankomst. 

Profeten Daniel

För det första har vi profeten Daniel. Han blev kallad till den babyloniske kungen Nebukadnessar när denne hade haft en dröm. Drömmen handlade om en staty med huvud av guld,  bröst och armar av silver, buk och höfter av koppar och ben var av järn. De olika materialen symboliserade stora riken, där kung Nebukadnessar var guldet, och de andra var efterföljande riken. Silvret blir då det medisk-persiska riket med kung Darejaves (Dan. 5:30f.), kopparen Alexander den store och järnet romarriket. Det passar in väl, eftersom romarriket delades i Öst-Rom och Väst-rom (statyns två ben) och Daniel säger också: Det fjärde riket skall vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, skall också detta krossa och förstöra, vilket passar bra på romarriket. 

Men dessa jordiska riken gick under. Profeten beskriver kungens syn: Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. (Dan. 2:34f.)

Och Daniel uttolkar detta så här: Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. (2:44f.) Detta är Messias rike, det eviga riket som inte har kommit till genom människohänder, ty det är gudomligt. Det är riket som också profeten Jesaja förutsagt, som vi hör i episteln på juldagen: Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. (Jes. 9:6f.) 

Profeten Sakarja beskriver Messias rike så här Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga Herrens tempel. Ja, det är han som skall bygga Herrens tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. (Sak. 6:12f.) Och hednafolken ska också komma till det templet: Fjärran ifrån skall man komma för att bygga på Herrens tempel. – – – Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma
och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och de skall åkalla Herren. (Sak. 6:15, 8:22)

Patriarken Jakob

I Första Moseboks fyrtionionde kapitel läser vi om hur patriarken Jakob välsignar sina tolv söner innan han dör. Där säger han i den tionde versen om sin son Juda: Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Och mycket riktigt kom Israels kungar från Juda släkt, den förste kungen var Saul. Och det var romarna som satte punkt för judarnas stat. Judarnas siste kung hette Antigonos II Mattathias och han dog 37 f.Kr. Oavsett om vi erkänner att Jesus är Messias eller inte kan vi konstatera att de judiska kungarna upphörde då. Så om GT är sant, är antingen Jesus från Nasaret eller någon i alla fall ungefär samtida med honom Messias. 

Sammanfattning

Så har vi sett på två tidsangivelser som finns i GT om Messias: Profeten Daniel sade att Messias ska upprätta riket under Romarriket och patriarken Jakob att Messias skulle ta över spiran från Israels kungar när den vikit från Juda. Så om GT är sant, har Messias kommit. Och GT:s profetior passar förunderligt väl in på Jesus från Nasaret.

Manligt och kvinnligt X – om språket och vår samtid

Ska en lärare som är kvinna benämnas lärarinna eller lärare? När dessa feminin-former till stor del försvann ur svenskan, var det såvitt jag förstår ett medvetet val. Man ville göra sig av med det som man uppfattade som patriarkaliskt och krångligt, alltså beroende på såväl praktiska som ideologiska skäl. Ofta är de praktiska skälen konstruerade som en följd av de ideologiska, tror jag. I Sverige har idén bestått i att man försökt och fortfarande försöker att finna könsneutrala beteckningar.

Språket förändras kontinuerligt. Vi har nog inget annat val än att följa med i språkförändringar som slår igenom, åtminstone så att vi låter nästa generation använda det språk som då råder, även om vi själva inte vill förändra vårt språk. Vi kan om kvinnor säga lärarinnor och direktriser eller lärare och direktörer, det är en fri sak. Jag kan dock konstatera att orden sångerska och servitris fortfarande är vanliga, och jag tycker personligen att det kan vara bra med olika former, som på sitt vis kan sägas vittna om att vi är olika.

I Tyskland är utvecklingen en annan än i Sverige. Där har man börjat använda femininformer av yrken m.m., till exempel der Forscher und die Forscherin (forskare och ”forskarinna”, kvinnlig forskare). Detta sägs vara ett resultat av den tyska feminismen, som därigenom framhåller kvinnan som självständig varelse: I Tyskland har diskussionen gällande just yrkesbeteckningar resulterat i att man medvetet infört parallella yrkesbeteckningar för att på så vis synliggöra både män och kvinnor i arbetslivet. Detta accepterades inte utan protester, men de feminina ändelserna -in och -frau är ändå fortsatt produktiva i tyskan. [1]

Så hur ska vi göra med ”lärarinnor”?  Hur ska vi göra med ”hen”?

Hur ska vi göra med ”bröder”?

Bröder, jag vill att ni skall veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er (Rom. 1:13, Svenska Folkbibeln)

Fotnot i Svenska Folkbibeln 2015: Annan översättning: ”Syskon”

New International Version (NIV): I do not want you to be unaware, brothers and sisters, that I planned many times to come to you

Kön, en social konstruktion?

I den ovan citerade masteruppsatsen kritiseras det tyska vägvalet att använda maskulin- och femininformer: Problemet med det personbeteckningssystem som brukas i exempelvis Tyskland är dock att det befäster en binär könsordning. [2] Vad betyder det? Jo, det betyder att författaren angriper ståndpunkten att det bara finns två kön, antingen man eller kvinna. Någon tycker kanske att detta är ett märkligt påstående, för det finns ju bara två kön, män och kvinnor. Men då ska vi veta att genusvetenskapen och feminismen kommit långt i Sverige. Kön ses som en ”social konstruktion”, en konvention i samhället. Kön har blivit något som var och en definierar själv.

Naturligtvis är den egna upplevda identiteten påtagligt en social fråga. Vi upplever vår egen manlighet eller kvinnlighet i samspel med omgivningen och påverkas på olika sätt. Men att blanda ihop dessa upplevelser med det biologiska könet är verkligen att blanda äpplen och päron. Vi behöver vara på det klara med att feminismen är en religion. I vintras SvD hade journalisten Ivar Arpi en granskning ”av hur genusvetenskap blivit ett slags överkyrka på svenska universitet.”

På Facebook kunde man för något år sedan välja mellan trettioåtta kön. (Det är inte så längre.) Om det görs så, kunde man kanske vifta bort det som något slags galenskap, som ett tokigt påhitt. Men ingen rök utan eld. Så behandlade riksdagen den 3 maj i år (2018) sju motioner från fyra partier (S, C, L, V) om att Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön för dem som inte känner sig bekväma med att vara antingen man eller kvinna. Detta var inte den första gången sådana motioner behandlades.  Riksdagen avslog dock dessa motioner även denna gång. (Omröstningen gjordes med acklamation – de som är för säger ja – varför det inte räknades några röster, och vi vet därför inte vilket stöd som motionerna hade.) Men vi ska inte känna oss säkra på att det förblir så. Enligt tyska Wikipedia erbjuder följande stater att man anger obestämt kön i passet, det vill säga att individen inte har något juridiskt fastställt kön:

Argentina, Australien, Bangladesh, Danmark, Tyskland, Indien, Kanada, Colombia, Malta, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan, Österrike.

Och den 10 oktober 2017 ålade den tyska federala författningsdomstolen förbundsriksdagen att göra det möjligt att få ett tredje könsbegrepp i folkbokföringen senast i slutet av 2018, eller att i allmänhet avstå från att registrera ett kön. Detta för att inte tvinga någon att vara man eller kvinna mot sin egen, individuella vilja (min tolkning).

Och om man anmäler något eller någon till Skolinspektionen, ska man i webbanmälan fylla i följande:

4.4     Vilket kön har barnet eller eleven?

Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön som eleven känner sig som.

Kvinna

Man

Vill eller kan inte ange

Annat

Avser flera elever

Och liknande var det i en SJ-enkät jag häromsistens fyllde i när jag åkte tåg. Man skulle ange kön, d.v.s. man, kvinna eller ”annat/vill inte uppge”.

Riksdagen har 13/6 i år (2018) beslutat om Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Detta är förvirrad läsning. Så står det till exempel i riksdagens sammanfattning: En man som föder barn efter ändrad könstillhörighet ska ses som far till barnet och en kvinna som bidrar med spermier ska ses som mor.

Förhållningssätt

Hur ska vi då förhålla oss till denna oreda?

  • Feminism och genusvetenskap innehåller ett slags religion, de vilar på värderingar som inte kan bevisas.
  • Var saklig.
  • Undvik generaliseringar och förenklingar. Det föds dock några barn varje år i Sverige med oklar könsidentitet.
  • Behandla vilsna människor med kärlek. De är fångna i sina falska idéer. Vad de verkligen behöver är Guds ord, lag och evangelium.
  • Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. (Rom. 1:18)
  • Ända från världens skapelse ses och uppfattas Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.  Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. (Rom. 1:20f.)
  • Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. (Joh. 3:16f.)
  • Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. (Matt. 28:18f.)

 

[1] Sid. 15  Markella Callin: Den otidsenliga lärarinnan, Feminina yrkesbeteckningar och feministisk språkplanering. Masteruppsats i Svenska, Uppsala Universitet 2016.

[2] Sid. 66 Markella Callin: Den otidsenliga lärarinnan, Feminina yrkesbeteckningar och feministisk språkplanering. Masteruppsats i Svenska, Uppsala Universitet 2016.