Vem är ren?

Inför Gud är man antingen rättfärdig eller också inte. Antingen är man Guds barn, eller också inte. Vår tids allmänna religion tvekar inte om svaret: Eftersom Gud är kärlek kan det inte finnas någon fördömelse. Att detta inte stämmer med Bibeln, tar inte lång stund att konstatera. Det vill säga, att Gud är kärleken, det stämmer ju, det hävdar Bibeln: HERREN är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. (Psalt. 145:13) Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. (Jak. 1:17)

Men ändå är Bibeln lika klar med att det finns en evig fördömelse: Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? (Luk. 9:25)  Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks. (Mark. 9:47f.)

Vem är då ren, vem är rättfärdig? Vem är en syndare? Det kan vara lätt att tänka, att den som begår synder är en syndare. För så är det: Var och en som gör synd är syndens slav, säger Jesus (Joh. 8:34). Så visst är den som begår synder en syndare. Men det är inte hela svaret, för hur är det då med den människa som inte begår några synder? Är hon alltså inte en syndare? Här kan vi tänka till exempel på de nyfödda barnen. Den klassiska baptismen lär att barnen inte är syndare, eftersom de inte begått några synder. Spädbarn är syndare enligt barndöparnas villolära, läste jag på en sajt nyss.

Detta är en ytlig syn på synden som saknar stöd i Bibeln. Det står ingenstans i Bibeln att de nyfödda skulle vara syndfria. Tvärtom! Det står i Jobs bok: Vad är en människa, att hon skulle vara ren, att en av kvinna född skulle vara rättfärdig? (Job 15:14) ”Jamen, det avser bara vuxna människor” skulle kanske en baptist svara. – Gör det? Hur kan du veta det? Finns det någonting i texten som tyder på det? Nej, det gör det inte. Den som svarar som baptisten, läser in sina egna idéer i texten.

En annan invändning mot citatet från Jobs bok, kunde vara att orden sägs av Elifas, och att Jobs bok bara återger vad Elifas sade.  Men Jobs problem var att han försvarade sin rättfärdighet och sin rätt mot Gud. Mot slutet ödmjukar han sig och ger Gud rätt. Det Elifas sade, är en riktig kritik av Job. Och det Jesus säger stämmer också precis överens med det Elifas sade: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. – – – Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. (Joh. 3:3, 5) Så om man lär att spädbarn inte är syndare (och att de därför av sig själva tillhör Guds rike innan de blivit stora och ansvariga för sina medvetna synder), kommer man i strid med Bibelns undervisning att man måste bli född på nytt för att komma in i Guds rike.

Så svaret på frågan ”Vem är ren?” blir: Ingen. Ingen människa är ren i sig själv, inte ens ett nyfött barn. Men för att vi skulle få bli Guds barn, sände Gud sin son Jesus Kristus till oss.

Läs mer:  Spädbarnen och Guds rike

Att vara en trogen tjänare

Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig på­litlig. Så skriver aposteln Paulus till korintierna (1 Kor. 4:1f.) när han beskriver sitt ämbete. Vad är det då som ska förvaltas? Jo, det är Guds Ord till människorna. Prästen ska vara en herde och tjänare som ger fåren deras rätta mat. Aposteln Petrus skriver i sitt första brev: Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. (1 Petr. 4:11) Eller  som reformatorerna uttryckte det: Skriften Allena.

Hur sorgligt är inte läget på denna punkt bland kyrkor som kallar sig lutherska! Den helt övervägande delen har en liberal hållning till Bibeln. De sätter sig över den när det passar dem. Sedan finns det mer konservativa kyrkor, där det förvisso finns mer av Guds Ord än bland de liberala kyrkorna. I sådana kan man säga och mena många goda saker om Skriften, men prästerna är inte helt eniga om den kristna läran.

Men räcker det inte att vara eniga om de centrala punkterna i kristendomen? Är det inte ett orimligt krav, att prästerna (och medlemmarna) ska vara helt eniga om läran?

Låt oss anta att kravet är orimligt. Jag tror att många konservativa präster anser det, att det inte går att vara helt eniga om läran. Och jag tror att det är ett starkt och verkligt argument för dem. Det är en övertygelse, den avgörande punkten, det som i realiteten avgör frågan för dem. På vilken grund vilar då denna sats? Jo, på förnuftet och vår förståelse av historien. Men räcker detta som grund? Jag påstår att det inte gör det. För grundvalen för vår tro ska vara Skriften Allena, inte vad vi tycker är rimligt eller orimligt. Jag frågar alltså: Kan någon visa utifrån Bibeln att präster i en kyrka inte behöver vara helt eniga om läran? Detta är en allvarligt menad fråga! Mejla gärna svar till mig, till pastor.fjellander@gmail.com.

Någon har skrivit: Jesu och apostlarnas undervisning [ska föras] vidare oförvanskad till nya folk och nya generationer. Bra sagt! Men det räcker inte att bara skriva det, det ska utföras också. Det är prästernas uppdrag. Det är nödvändigt, om man vill vara en trogen tjänare. Men gäller det för hela den kristna läran, eller gäller det bara de viktigaste delarna?

Sankt Paulus svävade inte på målet: Jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. (Apg. 20:27) För han hade fått uppdraget av Herren Jesus själv: Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. (Matt. 28:19f.)

 

 

Den kristne och klimatet

I vår tid talas och skrivs det mycket om klimatet. Också inom många kyrkor talas det, ja, predikas det om klimatet. Hur ska vi kristna se på klimatfrågorna?

Den svenska gymnasisten Greta Thunberg har väckt mycket uppmärksamhet. Hon säger att alla säger att vi måste minska utsläppen av växthusgaser, men ingen gör något. Miljöarbetet går på tok för långsamt.

Med rätta har man kritiserat Greta för att hon skolkar från skolan. Därvidlag är hon alls ingen förebild! Men hon har en poäng, det hon säger om miljöarbetet belyser  västvärldens materialism, hur många människor kan säga fina ord men inte är beredda att omsätta orden i handling. Den egna konsumtionen och materiella standarden visar sig vara viktigare. Här finns på sätt och vis en viss likhet med Jesu ord till och om den rike bonden:  Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. (Luk. 12:20f.) 

Betyder det att vi i kyrkan ska predika om hur vi ska lösa klimat-och miljöfrågorna? Nej, Bibeln ger oss inga svar på dessa frågor. Bibeln ger oss etiska principer, men inte detaljerade kataloger över rätta och orätta handlingar. Så en kristen värnar Guds skapelse, och i kyrkan ska vi (bland annat, naturligtvis) predika om människans ansvar att förvalta jordens resurser. Vi ska predika mot materialismen.

Det materiella, saker och prylar, tid och bekvämlighet, får inte bli det viktigaste i livet. Viktigare än allt annat är att ha det rätt ställt med Gud. Jesus säger:  Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. (Matt. 6:33)

Från Titus brev

Efter högmässan brukar vi ha ett enkelt bibelstudium. Vi avslutade våren med att läsa Titus brev, och på Kristi Himmelsfärds dag läste vi det tredje kapitlet. Där är en mening som fint sammanfattar den kristna tron:

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande. 

Här svingar aposteln Paulus Guds Ords svärd, så att både Rom och Geneve måste vika. Först slår han fast att vi inte blir frälsta genom gärningar, som de romerska katolikerna tror. De avvisar ju ”tron allena”. Sedan förklarar han att denna frälsning utdelas genom dopet, vilket de reformerta förnekar.

Förmodligen invänder de reformerta att aposteln här inte talar om dopet, utan om ett annat slags bad, ett andligt dop, så som till exempel Johannes Döparen kallade Andens utgjutande på den första Pingstdagen för ett dop i den Helige Ande (Matt. 3:11 till exempel). De reformerta tror ju inte att dopet är ett nådemedel, att dopet frälser.

Om man bara skulle läsa dessa två bibelställen (Titus 3:5 och Matt. 3:11), så skulle deras tolkning (att Paulus här inte avser dopet) vara möjlig. Men den stämmer inte med Bibeln i övrigt.  För enkelhets skull hänvisar jag den som vill tränga in i denna fråga till en artikel av pastor Sten Rydh: Frälsning genom dopet.

Om neologin

Under sexton- och sjuttonhundratalet utvecklades den världsåskådning, den filosofi vi kallar rationalism. Den sätter det mänskliga förnuftet i centrum (Ratio är latin för förnuft). Förnuftet är alla tings mått, och med dess hjälp kan alla problem lösas. Som epok kallar vi denna tid Upplysningen.

Med tiden trängde denna filosofi in på teologins område. (Det är regelmässigt så att de idéer som är populära i samhället påverkar religionerna.) Tyvärr, måste man säga, för rationalismen passar mycket bättre inom vetenskapens område. Den borde stannat där. Under andra hälften av sjuttonhundratalet uppstod så den så kallade neologin i Tyskland, och den spred sig till Sverige. (Neo- betyder ny, så neologi betyder den nya läran.) Neologin är en form av rationalism, där man avvisar det som inte låter sig förenas med förnuftet, till exempel änglar. I Tyskland fanns det också neologer som rensade ut treenighetsläran och Kristi gudom. (Till neologernas försvar måste man dock säga att de ansåg Guds existens förenlig med förnuftet! Där har man i vår tid gått ännu längre, men dessa ateister kallar sig sällan kristna.)

En av de främsta företrädarna i Sverige var den store psalmdiktaren Johan Olof Wallin. (Han blev förresten ärkebiskop 1837.) Hans uppfattning om kristen tro var att den består i gudsfruktan, dygd och förnöjsamhet (se mitt tidigare inlägg om hans katekes). Den här gången vill jag demonstrera hans teologi utifrån en psalm han skrivit: I det djupa, i det höga och har nummer 12 i den wallinska psalmboken (utgiven år 1819). Den handlar om Guds allvetenhet och människans litenhet.

Wallin är mycket medveten om hur fruktansvärt det är att Gud är helig. För Gud är helig, och inget syndfullt kan bestå inför honom. Som Jesaja sade: Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot. (Jes. 6:5) Wallin uttrycker detta i vers 2: Syndare, i stoftet fall!

Men vilken är Wallins lösning? Ja, inte består den i att Jesus burit världens synder, inte består den i att vi genom tron blir rättfärdiga i hans namn. Jesus nämns inte ens. I vers 4 står det som anger Wallins uppfattning: Genom att stå upp för sanningen även när det är obehagligt, genom att inte vara för mycket fäst vid tingen, genom att göra gott och vara anspråkslös och genom att ge Gud den allsmäktige äran. Detta är utmärkta saker och alla kristnas plikt, men det räcker inte, det är inte kristendom, utan allmänreligiositet. Det är lagreligion utan något evangelium.

 1. I det djupa, i det höga Råder en osynlig hand,
  och ett aldrig slutet öga Vakar över minsta grand.
  Intet valv dig innestänger, Dit den handen icke når; ingen natt omkring dig står,
  Dit det ögat icke tränger: Vart du flyr och var du är, Före dig är Herren där.
 2. Dig han möter allestädes; Blir du ej av häpnad stum?
  Rummet, som av dig beträdes, Är det ej ett heligt rum?
  Ingen är dig mera nära Än den Gud, som skrev sin lag, skrev sitt heliga behag
  I ditt hjärta och sin lära, Och som själv dig döma skall: Syndare, i stoftet fall!
 3. Slå dig för ditt bröst och bäva: Du är röjd av hämnarns blick.
  Du det vittnet ej skall jäva, Som dig följde var du gick.
  Kan ock här din gärning döljas, Brottsling, för en gäckad värld, Kan ock, skrymtare, din flärd
  Här i dygdens mantel höljas: Inför Gud är mörkret klart Och det dolda uppenbart.
 4. Men du nödens barn som klagar, Eller tyst din plåga bär,
  Hav den tröst i mulna dagar, Att din hjälp ej fjärran är.
  Sanningsvän, som omilt dömes, Otack får och smälek tål, Mänskovän, som utan prål
  Gör det goda och förglömmes, Tänk på den som allting ser, Makten har och lönen ger.
 5. Höga tanke, ljuv att tänka: Överallt bor Herren Gud,
  Icke blott där stjärnor blänka Och där åskan bär hans bud.
  Han i mörkret mig betäcker, Gläder mig i dagens ljus, Svalkar mig i vindens sus
  Och i källan vederkvecker. Jag i allt, som är och sker, Honom hör och honom ser.
 6. Gud, jag lever och jag röres Blott i dig och genom dig.
  Av din fadershand jag föres Över tidens dunkla stig;
  Under ditt beskärm jag vilar Uti själva gravens famn, Tills du ropar mig vid namn
  Och jag vaknar glad och ilar, Fader, att evinnerlig Skåda och lovsjunga dig.

Existentialism

Vad är existentialism? Den frågan har faktiskt inget entydigt objektivt svar 😉  Det är som så mycket annat en definitionsfråga. En banbrytande tänkare inom existentialismen brukar dock anses vara den danske prästen Sören Kirkegaard (uttalas med å på slutet) som levde 1813 – 1855. Ofta betecknas han dock inte som existentialist, utan man reserverar den benämningen till senare filosofer såsom Jean Paul Sartre (1905-1980) och andra.

Ett grundantagande i existentialismen är att det för oss människor inte finns någon objektiv sanning. Det finns så att säga inget objektivt mål för vår färd på livets ocean, det finns ingen särskild väg som är bättre än någon annan, utan enligt existentialismen består ett gott liv i att själv hålla i rodret, att inte passivt följa med strömmen eller vinden. Att våga ta steget, oavsett vad detta rent objektivt innebär.

Tre uttryck från Kirkegaard:

Det gäller att finna en sanning, som är sanning för mig, att finna en idé för vilken jag vill leva och dö.

Att våga är att förlora fotfästet för en liten stund, att inte våga är att förlora sig själv.

En stor man är den som utmejslar sin övertygelse i ensamhet och genomför den omgiven av många [oliktänkande] människor 

Kirkegaards inflytande på teologin är stort. Man kan fråga sig hur det är möjligt att existentialismen startades av en präst, eftersom den på ett så grundläggande sätt strider mot den kristna tron, men statskyrkosystemet innebar att alla måste höra till statskyrkorna, så med tiden medförde detta att kyrkans innehåll blev allt möjligt, redan i början av artonhundratalet. Vi kan ju jämföra med hur det var i Sverige, där ärkebiskop Lindblom vid tiden för Kirkegaards  födelse hade infört nya kyrkliga handböcker som till exempel rensat ut änglar (eftersom det för en modern vetenskaplig människa inte var möjligt att tro på sådant).

Människor i allmänhet i Europa ansåg dock ännu under artonhundratalet att det fanns en absolut, objektiv sanning, men vid sekelskiftet svängde samhällsklimatet över, och det vi kan kalla existentialism eller relativism blev den allmänna livsåskådningen.

Med tiden har existentialismen kommit att tränga in mer eller mindre i de flesta samfund, inte bara Svenska kyrkan. Statskyrkosystemet så som det utvecklades hade gjort det nödvändigt att vara tolerant inför andra trosuppfattningar, och den allmänna tidsandan och samhällsutvecklingen kom snart att breda ut sig även i de andra kyrkorna. Den ekumeniska rörelsen till exempel är otänkbar utan existentialismen. Av de större reformerta rörelserna i Sverige stod pingströrelsen längst emot relativismen, men 2007 blev man medlem i det ekumeniska organet Sveriges Kristna Råd. Ett citat från en tidningsartikel 2006 visar vad som hänt: Ulrik Josefsson pekar på pingstvänners ändrade syn på sig själva i pågående debatt om identitet och ekumenik. Han menar att ”de flesta pingstvänner gjort en radikal helomvändning. Vi (pingstvänner) betraktar oss inte längre som de enda riktigt kristna…” (Dagen 21 juni).

Att sanningen inte finns utanför oss och över oss, utan är något man skapar själv, har med tiden banat vägen för allehanda omtolkningar av den kristna tron. Se till exempel kommentaren Missionär, själasamlare eller socialarbetare? (längst ner på sidan).

 

Att hålla fast vid bekännelsen

Vad innebär det att hålla fast vid bekännelsen? I vår tid står det i alla fall inte så högt i kurs att hålla fast vid Bibeln och den kristna tron. Att tro på Bibeln innebär att man blir ansedd som bakåtsträvande, fundamentalist etc. Vi lever verkligen i en postmodern värld, där människor i allmänhet inte tror att det finns en objektiv, absolut sanning. Under inflytande från denna allmänna filosofi har de kristna kyrkorna blivit allt mer urvattnade i sin förkunnelse och mindre benägna att uttala sig om rätt och fel om kristen tro. I stället råder toleransen.

Tolerans är så klart bra om man tillämpar den rätt. Tolerans är viktig! Hur ska samhället annars fungera? Men i stället för att människor tror olika och erkänner den andres rätt till egen övertygelse, har vi ett samhälle där man i allmänhet i stället relativiserar hela sanningsfrågan. Och naturligtvis hade den förra kulturen, rationalismen, sina brister. Där man anser att man själv har rätt och den andre fel, blir det fler konflikter. Utan tvivel. Tyvärr är människan inte god. Oavsett vilken kultur vi har, kommer den medföra problem och ha oönskade konsekvenser. Även bra saker har dåliga konsekvenser om de tillämpas tokigt.

Men nu kom jag kanske litet bort från ämnet. För vad jag skulle skriva om är att det i den kristna kyrkan inte ska råda tolerans, utan bekännelsetrohet. Och detta behöver inte stå i motsats till att vi är toleranta i vardagen, i samhället. Sankt Paulus skriver till Timoteus: Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. (2 Tim. 3:14) Kristen tro innehåller ett bestämt budskap som Gud har uppenbarat i Bibeln. Jesus sade: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. (Joh. 8:31)

Därför ska den kristna kyrkan hålla fast vid Bibeln, eftersom den är Guds Ord. Under artonhundratalet och framåt har neologi och liberalteologi vunnit över bekännelsetrohet. Därför tror väldigt många kristna idag inte längre att Bibeln är Guds Ord, utan att Guds Ord finns i Bibeln. Det betyder i klartext att man själv eller prästerna får avgöra vad man bör behålla i Bibeln. Bibeln är då inte normen för den kristna tron.

Ett exempel på detta är prästlöftenas utformning. Från reformationen och framåt har prästerna i prästvigningen lovat att hålla sig till Guds Ord, men 1903 ändrades det i Svenska Kyrkan. Under artonhundratalet hade kritiken mot de lutherska bekännelseskrifterna blivit allt starkare, och det kom förslag att man skulle stryka delar av dem. Kyrkomötenas väg var att i stället förklara att de inte var förpliktigande. Så, år 1903 ändrades därför på förslag av biskop Gottfrid Billing den andra frågan vid prästvigningen till att lyda: Viljen I [=Vill ni] efter bästa förstånd och samvete rent och klart förkunna Guds ord så som det är oss givet i den heliga skrift och så som vår kyrkas bekännelseskrifter därom vittna?  Denna formulering (efter bästa förstånd och samvete) infördes just för att klargöra att prästerna INTE var bundna vid Bibeln och bekännelseskrifterna. Den egna bedömningen upphöjs och subjektiviteten får råda. Denna formulering är – tyvärr – genial! Dels får man frihet från att följa Bibeln, men samtidigt håller det skenet uppe, det ger intryck av att man ska följa Bibeln. Och många är det som förts bakom ljuset. Som tror att prästlöftena i den utformningen innebär att man förpliktigas att följa Bibeln och bekännelseskrifterna.

Ett vittnesbörd om den tolerans som rådde redan för mer än hundra år sedan i SvK är följande  artikel på Wikipedia (2019-02-05):

Djävulsstriden pågick 1909 och rörde Svenska kyrkans syn på djävulen och kyrkans tolkning av bibeltexter.

En februarikväll 1909 krävde läkaren Anton Nyström, som 1908 utgivit boken Kristendomen och den fria tanken, under ett tal i Stockholms Folkets Hus att Svenska kyrkan skulle avdiaboliseras.

Efter att pastor Nils Hannerz offentligt i mars 1909 yttrat ”I min religiösa uppfattning har jag icke plats för någon djäfvulsföreställning” blev han anmäld till konsistoriet för att han inte höll sig till kyrkans lära av Dagens Nyheters redaktör Anton Karlgren.

När konsistoriet den 26 maj samma år inte helt oväntat friade Hannerz från anklagelserna förkunnade Karlgren triumferande nästa dag i Dagens Nyheter djävulens död: ”Utan alltför för öfverdrifven pomp och ståt försiggick i går kl 11.10 förmiddagen djävfulens jordfästning i konsistoriets lokal i Storkyrkan … Inför publikum … afkunnades … den dom som frikände pastor Hannerz och som samtidigt var djäfvulens dödsattest …”.

 

Mer att läsa finns till exempel i ett häfte från 1978 av Seth Erlandsson: Den lutherska bekännelsen i Sverige – en kyrkohistorisk tillbakablick. (Finns att köpa på https://forlag.biblicum.se/?product=den-lutherska-bekannelsen-i-sverige)

 

 

Post illa verba

”Post illa verba” (efter dessa ord), det vill säga efter textläsningen, hölls predikan. Så småningom kom ”postilla” att betyda predikosamling.  Det är inte ofta det kommer ut goda postillor i Sverige, men förra året kom Ingemar Andersson, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet, ut med en postilla över evangelietexterna. Den heter ”Nådens evangelium” och är ett mycket välkommet bidrag till uppbyggelselitteraturen på svenska. Information om hur man beställer denna goda bok finns på församlingens hemsida. Nu när detta skrivs, januari 2019, kostar den 295:- + frakt.

När jag nu nämner en postilla, vill jag också naturligtvis fästa läsarnas uppmärksamhet på vår tidigare, numera avlidne, kyrkoherde Staffan Bergmans postilla, också den över första årgångens texter. Den utkom 2011. Den kostar 200:- + frakt och kan beställas från mig, pastor.fjellander@gmail.com.